Др.Марија Станковиќ – Писмо за поддршка за укинување на присилната вакцинација во Р.Македонија

 Image

 

 

    Човекот е одговорен, т.е заслужен само за она што е настанато под влијание на неговата свесност и слободна волја, односно на она што е предмет на волната одлука и избор. Тргнувајќи од начелата на хуманоста, а следствено на тоа и од еден од најзначајните етички принципи и вредности во медицината – “primum non nocere“, којшто го обврзува лекарот, пред се да не наштети на својот пациент, таму каде што тоа е неможно да се постигне заради одреден ризик поврзан со лекувањето или со некоја друга интервенција, во тој случај од лекарот се бара грижливо да ја процени можната корист или ризик по здравјето на пациентот и врз основа на тоа да донесе одлука.

    Повикувајќи, се исто така, на правото на пацинетот на информираност и самоодредување каде што спаѓа и согласноста од сопружник, старател/родител или застапник, но почитувајќи го наедно и човечкиот живот од самиот негов почеток, како лекар којшто тежи кон сочувување и одржување на независноста на пациентот, неговото достоинство и индивидуалност, јас во потполност ја поддржувам Иницијативата на родителите за укинување на законските одредби за задолжителна вакцинација во Република Македонија.

 

 Д-р Марија М. Станковиќ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s