др. Rebecca Carley – судски експерт за болести предизвикани од вакцини

 

Image

Една проста вистина може да се користи како темел за еден куп од лаги, и ако копаме доволно длабоко во тој куп од лаги и ја ископаме таа вистина, па потоа ја поставиме на врвот од тој куп, целиот тој куп ќе почне да се руши под теретот на единствената вистина.  А за една градба од лаги, не постои ништо поразорувачко од вистината на која таа градба е создадена, затоа што ударните бранови кои настануваат со објава на таа вистина одекнуваат и одекнуваат, континуирано ширејќи се низ земјата за генерациите кои доаѓаат, бидејќи дури и оние луѓе кои немаат желба за будење не би биле во состојба да ја видат вистината².

(Delamar Duvaris,како што е цитиран во предговорот на книгата – Behold the Pale horse, William Cooper)

 

Проста вистина, која што послужила како темел за купот лаги познат под името вакцинација, беше забележувањето дека цицачите кои се опоравуваат од некоја инфекција на микроорганизми, стекнуваат една природна отпорност, од повторна инфекција од истиот предизвикувач.

Секогаш кога цитотоксичните Т – клетки [ситни  Pac-man клеткикои ги разоруваат и неутрализираат вирусите, бактериите и клетките на ракот, претставувајќи го така клеточниот имунитет (целуларен), а тие се исто така одговорни  и за отфрлање на трансплантираното ткиво] и Б – клетките  [клетки кои произведуваат антитела кои го претставуваат хуморалниот имунитет (“хуморален” се однесува на телесните течности, првенствено на лимфата и крвниот серум)], се активираат од страна на разни супстанци кои се туѓи во телото и се нарекуваат антигени, така да кога некоја индивидуа повторно ќе се сретне со истиот антиген, нејзиниот имун систем брзо се активира и го уништува.  Тој процес е познат како природен имунитет.

 

На основа  на таа вистина се родило едно верување дека  доколку некој туѓ антиген се вбризга во некоја индивидуа, тогаш таа индивидуа ќе биде отпорна на сите идни инфекции со тој антиген.  На тоа верување му е дадено името “вакцинација”. Она што заговорниците на вакцинацијата не успеаа да разберат е дека секреторниот IgA (едно антитело кое првенствено е застапено во плунката и  мукозните секрети од дигестивниот и респираторниот систем) претставува прва борбена линија т.е. еден нормален почетен одговор на организмот кон сите патогенипричинители кои се внесуваат во организмот преку вдишување или преку голтање. IgA помага во заштитата од вирусни инфекции, тој ги аглутинира (згуснува) бактериите, ги неутрализира отровите кои што микробите ги излачуваат, а исто така и ја ослабнува способноста на патогените микроорганизми да се врзуваат за површината на мукозата.  Тука треба да се разбере дека заобиколувањето на овој мукозен вид на одбранбен систем (“првата одбранбена линија”) со помош на едно директно вбризгување во телото, доведува до рушење на самиот одбранбен систем на телото, при што  IgA се претвора во IgE, додека B-клетките стануваат хиперактивни и започнуваат да произведуваат “само-напаѓачки“ антитела, а тоа исто така доведува и до разбивање на делотворноста на цитотоксичните Т-клетки.  Како резултат на тоа, патогените вируси и бактерии не можат да се елиминираат со помош на имунолошки систем и остануваат во телото каде што потоа предизвикуваат хронични болести, па така и растат понатаму и /или мутираат како што индивидуата понатаму ќе се изложува на многу други антигени и токсини од својата животна околина. Тоа посебно се однесува на оние патогени кои спаѓаат во групата  на “тивко адаптирани” (“stealth adapted”). Тие се формираат кога вирусите од вакцините се комбинираат или вкрстуваат со вируси од ткива кои се користени за нивно култивирање, или кога бактериите остануваат без своите клеточни мембрани(откако човекот ќе употреби антибиотици) и се трансформираат во “Л форми”, на кои им недостигаат некои од критичните антигени кои клеточниот (целуларен) имунолошки систем, нормално ги препознава. Еден од примерите се и  “тивко адаптираните” (мутирани) цитомегаловируси (cytomegaloviruses),  кои потекнуваат од бубрежните клетки на зеленитеафрикански мајмуни (симијански мајмуни) кои  биле користени за култивирање на полио вирусот користен за производство на живи полио вакцини.  Така, со тие вакцини на луѓето не им се вбризгувал само со полио вирус туку и цитомегаловирусот.

 

Механизмот со кој се нарушува имунолошкиот систем најдобро може да се разбере кога ќе се разбере тоа дека овие два полови на имунолошки систем (целуларен и хуморален механизам) имаат еден реципроцитет на тој начин што кога активноста на едниот пол ќе се зголеми, активноста на другиот пол мора да се намали.  Така, кога едниот од нив е стимулиран, другиот е инхибиран.  Со оглед на тоа дека вакцините ги активираат Б-клетките да лачат антитела, цитотоксичните Т-клетки (“клетки убијци”) истовремено се смируваат. Всушност, генерализираната вакцинија (осипот после вакцинацијата против голема сипаница) се јавува при присуство на зголемен титар на антитела кои циркулираат против вирусот (1),здружени со потиснатите цитотоксични Т-клетки, што доведува до ширење на лезии по целото тело.  Таквото потиснување на клеточно-посредуваниот имунолошки одговор  претставува еден клучен фактор во развојот на ракот и некои инфекции опасни по живот.  Всушност,  “превенцијата” на некоја болест преку вакцина, во стварноста  претставува  неспособност за исфрлање на организми зарадипречки во имунолошкиот одговор посредуван преку клетките.  Така наместо болеста да се спречи, всушност се спречува нејзиното разрешување.  Тие организми продолжуваат да циркулираат низ телото адаптирајќи се на непријателската средина со помош на трансформација во други организми во зависност од киселоста, токсичноста и другите промени во внатрешните телесни простори, како што одамна демонстрирал во своите трудови професорот  Antoine Béchamp.  Тој тоа го утврди уште пред развојот на  “теоријата на микроорганизмите” кои предизвикуваат болести, од страна на Louis Pasteur.  “Теорија на микроорганизмите”, од Пастер,  била еден плагијаристички обид за преобликување на вистината до која што стигнал  Béchamp за да би се склопила со “оригиналните” претпоставки на Пастер; или – верувањето дека бактериите се наоѓаат во нашата околина  за да не “напаѓаат”, па така и предизвикуваат болести.  Оттаму, третманот на инфекции со антибиотици и превенцијата” на болести со помош на вакцини, претставуваат само изопачени обиди за делкање гранки на некоја болест, додека коренот на нејзиниот  причинител претставува една внатрешна токсична средина, здружена со недостатокот на хранливи материи.  Но, со оглед дека теоријата за микроорганизмите  на Пастер одговарала за правење на профит од страна на растечките фармацевтски картели кои се занимаваат само со контрола на болести/симптоми, сознанијата до кои стигнал професоротBéchamp не станале достапни на медицинските факултети.

 

Да биде сето ова уште полошо, од самото потиснување на целуларниот имунитет до кој се доаѓа со вбризгување на вакцина, адјувансите (супстанции кои се додаваат на вакцините за да се засили одговорот од страна на организмот) можат сами по себе да доведат до сериозни пореметувања.  Во адјуванси спаѓаат маслените емулзии, минералните состојки (кои можат да содржат токсичен метал алуминиум), бактериски продукти, липозоми (кои може да го одлагаат испуштањето на некои супстанции) и сквален.  Во споредни ефекти, на самите адјуванси, спаѓа хиперактивноста на Б-клетките што доведува  до патолошко (2) ниво на производство на антитела, како и до алергични реакции на самите адјуванси (што е забележано кај т.н. Голфски синдром кој се јавувал кај американските војници на кои им биле инјектирани вакцини кои го содржеле адјувансот сквален и антитела против него биле присутни кај многу војници).  Имајте го на ум тоа дека, патолошки подигнатата хиперактивност на продукција на антитела која ја предивикуваат адјувансите исто така резултира и со одвлекување на вниманието од другите антигени со кои имунолошкиот систем “природно” се сретнува и со кои тој исто така мора да излезе на крај за да би се одржало здравјето на организмот.

 

Авторот на овај текст уште одамна сфатил дека инјекциите предизвикуваат трансформација на имуноглобулинот А (IgA) во имуноглобулин Б (IgB); но, благодарение на истражувачот  Patrick Jordan кој најде една книга од серијата NATO Life Sciences, под име Immunological Adjuvants and Vaccines (6), се покажа дека со алуминиумот кој се става во вакцините како адјуванс, се предизвикува продукција на имуноглобулинот Е (IgE)…антитела за алергија и анафилактички шок.  Ова шокантно признание се наоѓа на шестата страна од таа книга и таму се наведува дека алуминиумот почнал да се користи во вакцините уште пред 1926, значи пред официјалните авторитети да почнат да ја спроведуваат ригорозната контролна мерка, дали би била дозволена неговата употреба од страна на регулаторните авторитети денеска, тоа останува прашање.

 

На станата 37 од таа  НАТОкнига, се тврди дека научните истражувања покажуваат дека “алуминиумот ја стимулира продукцијата на анафилактички антитела (IgE) кај глувци”, и како изгледа дека “штетните последици на одговорот на алуминиумот  од страна на  IgE кај луѓето- не биле проучувани”.  Тоа е всушност како што и се наведува на упатството за употерба на сите вакцини (вклучувајќи ја и Gardasil која наводно дава заштита од рак на грлото на матката) дека “не се спроведени научни истражувања во врска со потенцијалната канцерогеност и гено-токсичноста на вакцините”. Меѓутоа тие експерименти се спроведуваат на деца секој пат кога со инјекција им се вбризгуваат причинители на некоја болест…, а огромниот пораст на појава на алергии, анафилактички реакции и рак, сам по себе подразбира дека вакцините стојат зад сето тоа.  Благодарение на оваа книга сега имаме докази за тоа дека вакцините се тие кои се одговорни за порастот на производството на IgE, како и за тоа дека оние луди научници  многу јасно знаат што прават.  Ако ова не се докази за правење криминал против човештвото, тогаш што е?

 

Понатаму, севкупната хиперкативност на хуморалниотпол на имунолошкиот систем (производство на антитела),според мислењето на авторот на овој текст е, главен причинител на автоимуни болести; каде створените авто-антитела ги активираат Т-клетките така да доаѓа до автонапад; а двата видови на активирани клетки, значи Б и Т клетките, исто така произведуваат цитокини (кои уште повеќе го зголемуваат воспалението и реакцијата на одбранбениот систем).  Единствена работа која одредува која автоимуна болест ќе се развие кај вас зависи од тоа кои ткива во Вашето тело ќе бидат нападнати од страна на авто-антителата (3).

 

[ОВАЈ НАОД СЕГА Е ПОТВРДЕН И ОД СТРАНА НА DR. JEFFREY BROWNING, ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ИМУНОБИОЛОГИЈА, BIOGEN-IDEC, ВО НЕГОВИОТ НАУЧЕН ТРУД СО НАСЛОВ “B CELLS MOVE TO CENTRE STAGE: NOVEL OPPORTUNITIES FOR AUTOIMMUNE DISEASE TREATMENT”, ОБЈАВЕН ВО СПИСАНИЕТО NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY 5, 564-576 (JUL 2006).] http://www.nature.com/nrd/journal/v5/n7/full/nrd2085.html#a1

 

Иако целта на научниот труд на Dr. Browning  е само да ги стимулира фармацевтските картели за производство на средства за модулација на функцијата на Б-клетките кај автоимуните болести; на основа на овој документ САМО ПО СЕБЕ се гледа тоа дека доколку сакаме да го стопираме развојот на автоимуни болести, тогаш на прво место мораме да престаниме со вбризгување на болести во луѓето и животните, затоа што токму тоа и го предизвикува пореметувањето на имунолошкиот систем  и така доведува до појава на автоимуни болести!  Статијата на Dr. Browning обработува многу автоимуни болести; всушност, тој докажува дека можат да настанат дури и “невро-психијатриски пореметувања” со делување на  авто-антителата на  рецепторите N-methyl-D-aspartate (NMDA); што ја објаснува причината зошто пациентите со ментални пореметувања имаат успех со лечењето сопомош на Хипократовиот протокол кој го развила  Dr. Carley со цел детоксикација на вирусите од вакцините (и другите токсини)со помош на хомеопатски нозоди.

Така, видот на автоимуна болест од која ќе оболите директно зависи од тоа кое ткиво е нападнато од страна на авто-антителата.  Ако внатрешниот ѕид на гастроинтестиналниот тракт (мукоза) е нападнат од страна на авто-антитела, тогаш ќе  оболите од синдромот  ‘leaky gut’ (што доведува до алергија на храна – кога делумно преработените честички храна ке стигнат во крвотокот и таму се препознаени како антигени кои му се непознати на телото,  се предизвикува реакција на антителата кон тие честички на храна, која со тек на времето станува се посилна, како што човекот ја јаде таа иста храна чии што делумно преработени честички повторно стигнуваат до крвта.

Кроновата болест (Crohn’s disease) и colitis (восплаление на дебелото црево, прим. прев.) исто така се предизвикани  со напад на авто-антитела на мукозата на гастроинтестиналниот тракт.

Ако клетките-островца на панкреасот (кои произведуваат инсулин) се нападнати од страна на авто-антителата, тогаш ќе дојде до појава на јувенилен дијабетес [insulin dependent (juvenile) diabetes, прим. прев.].  Ако мукозата на респираторниот тракт е нападната од страна на авто-антителата, тогаш ќе дојде до појава на синдромот “leaky lung”, при што исто како и кај синдромот “leaky gut”, антигените се препознаваат како непознати за телото.  Откако ќе се вдишат, тие поминуваат низ внатрешниот ѕид на респираторниот тракт што ќе предизвика создавање на антитела против тие антигени (обично прашина, полен, мувла и тн.).  Кога тие супстанци повторно ќе се вдишат, IgE [патолошката форма на имуноглобулинот A (IgA) кој настанал  за време на пореметувањето на имунолошкиот систем  со инокулации/инјекции со причинител на болест) почнува да се однесува како реаген (4) и ги стимулира мастоцитните и базофилните клетки,што го предизвикува лачењето на нивниот хистамин и спорореагирачките грануларни супстанци, што кај контакт со алерген доведува до собирање на бронхиолите и појава на астма.  Тој процес, исто така е одговорен и за појава на нагла реакција на хиперсензитивност (преосетливост) која е позната како анафилакса, а која претставува потенцијален ризик при секоја вакцинација, како што е нагласено во прирачникот  Physician’s Desk Reference; исто како и разни осипи на кожата кои се познати како копривњача.  Ако структурата на површината на зглобовите во зглобните чашки е нападната со авто-антитела, тогаш се развива реуматоиден (јувенилен) артритис.  Доколку кожата е изложена на една хронична база, тогаш може да се појави синдромот “leaky skin”, каде контактните антигени кои нормално не поминуваат низ кожата, предизвикуваат алергии.  Понатаму, во зависност од тоа кој слој на кожа е зафатен (епидермис или дермис), можат да се развијат егземи, псоријаза или склеродерма.  Ако ткивото на бубрегот е нападнато со авто-антитела, тогаш може да се развие еден од многуте типови нефритис, во зависност од тоа кое ткиво на бубрегот е зафатено.  Ако во организмот на човекот авто-антителата го нападнат ткивото на тироидната жлезда, тогаш ќе се појави Грејвова болест (Grave’s disease).  Ако во човековиот организам се створат авто-антитела против ткивата на градната жлезда (која има големо значење во производството на т-клетки и нивно регулирање), тогаш ќе се појави myasthenia gravis. Ако дојде до развој на авто-антитела против самата ДНА внатре во клетките, тогаш ќе се развие генерализиран Лупус (така, авто-имуниот потенцијал на ДНА вакцините кои се развиваат може сосема убаво да се види, што е уште полошо, елементите од ДНА која ја содржат вакцините можат да се вградат во вашата ДНА, што потоа може да доведе до генетски промени кои можат да доведат до изумирање на целиот (вакциниран) живот на земјата, за што и ќе дискутираме покасно).  Итн., итн. …

Мозокот и р’бетниот мозок  исто така можат да бидат нападнати од страна на авто-антителата (енцефалитис индуциран од вакцина), што понатаму може да доведе до цела една низа на неуролошки пореметувања.  Најозбилен од сите нив е синдромот на ненадејна смрт кај новороденчиња [“sudden infant death syndrome” (SIDS), прим. прев.] и повеќето случаи на  синдром на тресено бебе” (“shaken baby syndrome”, прим. прев.).   Доколку компонентите на миелинската обвивка (која ги покрива нервните влакна) или самите нервни влакна се најдат изложени на напад од страна на авто-антитела, тогаш крајниот исход ќе биде одреден со самата локација на која дошло до оштетување.  Таквите невролошки состојби вклучуваат, но и истовремено не се ограничуваат на следните пореметувања: пореметување на работата на мозокот,ADD/ADHD (хиперактивност и недостаток на внимание), пореметување кај учењето, ментална ретардација, криминално однесување, спектар на разни развојни пореметувања (вклучително и аутизам), мултипла склероза, Паркинсонова болест, Lou Gehrig болест, Guillen Barre синдром, грчеви во мускулите, итн. итн. итн.  [Напоменуваме дека тука понекогаш се вклучени и некои други фактори како што се спирохетите кои предизвикуваат Лајмсова болест, аспартам (вештачки шеќер) и жива во случаите на мултипла склероза, аспартам кај појавата на грчеви, или пестициди во случајот на Паркинсовова болест).

Така, кај детоксикацијата на организмот во врска со третманот на тие болести, сите овие супстанци мора да се отстранат за да би дошло до потполно оздравување.  Меѓутоа, нарушеноста на имунолошкиот систем  која е предизвикана со инјектирање на вакцини претставува клучна компонента кај тие состојби на болест, што се очитува со неправилна работа на имунолошкиот систем, што понатаму е основна причина зошто аутистичните деца често патат од ‘leaky gut’ синдромот, егземи  итн.  Важно е да се напомене тоа дека производството на миелин во поголем дел започнува после раѓањето.  Поголемиот дел од миелинот се создава до 5-та година старост, а неговото создавање обично завршува некаде пред 10-та година на старост, судејќи според успехот на лечење на аутизам и други невролошки БИВ симптоми со помош на детоксикација  на вирусите со хомеопатски нозоди (5) , кој е постигнат кај разни старосни групи.  Повторно воспоставување на правилна работа на имунолошкиот систем е постигнувано со симултани дози на колострум од крава.  (После 10-та година старост, способноста за отстранување на штетата која е направена на миелинските обвивки и на самите нервни влакна од дејствувањето на авто-антителата, драстично е намалена).

Накратко кажано, хиперактивноста на хуморалната страна на имунолошкиот систем кај автоимуните болести е предизвикана од страна на адјуванси кои се додадени во вакцините токму од таа причина. Но, оштетувањата кои настануваат од самиот автоимунитет (т.е. антителата кои дејствуваат против себе) доаѓа на неколку начини, вклучувајќи ги следните:

 

  1. Антигените кои се наоѓаат во самата медиумска култура, во која вирусите се одгледуваат, не можат потполно да се филтрираат и одделат од организмите кои се насадени на таа култура.  Оттаму, било кои антитела кои се формираат против антигенот од клетката од самата насадна култура (пр. Против  базните миелински протеини од пилешки ембрион или клетки од абортирани човечки фетуси, кои денес 13 вакцини ги содржат во себе) можат да стапат во меѓусебни реакции и да покренат една автоимуна реакција против базните протеини која се наоѓа во миелинските обвивки на вашите нерви.  Доколку го погледнете упатството за употреба, кое се наоѓа во Pfizer-овата вакцина против беснило, ќе видите дека јасно се напоменува дека  “вакцините кои потекнуваат од ткива содржат туѓи протеини заедно со антигенот (беснило) кои можат да предизвикаат автоимуни болести.”  ОВА ВАЖИ ЗА СИТЕ ВАКЦИНИ; НО ПРВ ПАТ ГЛЕДАМ НЕКОЈ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ВАКЦИНИ ТОА ДА ГО ПРИЗНАЕ.  

 

  1. Молекуларна мимикрија, – протеините кои се наоѓаат во микороорганизмите и организмите на цицачите можат да бидат многу слични.  (На пример, вирусот варичела (голема сипаница) содржи во себе протеини кои се слични на основниот протеин на миелинот, така, антителата кои се произведуваат против антигенот на вирусот варичела покасно можат да предизвикаат напад со авто-антитела на протеините од миелинската обвивка, поради меѓусебниот реактивитет на тие антитела.).

 

  1. Создавање на  имуни комплекси или соединенија до кои се доаѓа при меѓусебното поврзување на антителото и антигенот.  Тие соединенија можат да се сопрат и да се натрупаат во разни ткива, особено во бубрезите, плуќата, кожата, зглобовите или крвните садови.  Откако ќе се сопрат тие таму можат да предизвикаат воспалителни реакции после кои доаѓа до оштетување на ткивото.

 

  1. Намерно уфрлување на одредени антигени во вакцините со цел да се предизвика создавање на антитела кои ќе напаѓаат одредени хормони и човечка раса.  Според хипотезата на овај автор, до епидемија на витилиго кај луѓе со потемна кожа (депигментација на кожата предизвикана од напад на авто-антителата на меланоцитите (7) доаѓа после намерното уфрлување на меланин во вакцините.  Понатаму, експериментите кои биле спроведени на Филипините, а веројатно и на други локации, на женитекои биле во плоден период, хормонот ХЦГ  (human chorionic gonadotropin) им бил ставан во вакцините и резултирал со стварање на антитела против ХЦГ хормонот, што доведувало до спонтани абортуси кај жени кои биле гравидни.  Во книгата на НАТО Immunological Adjuvants and Vaccines,  исто така се споменува во подглавјето со наслов  “The Development and Preliminary Clinical Evaluation of an Antifertility vaccine” (6) дека се развиени вакцини против плодност кои во себе го содржат хормонот ХГЦ, додека официјално служат како средство за превенција на дифтерија; и дека вакцината наскоро ќе биде погодна за “голема клиничка употреба”.  Таа “работна група” (која во себе вклучува и многу агенции од Светската Здравствена Организација  (World Health Organization) како што е наведено во тоа поглавје)  “моментално работи на развивање и на други вакцини за регулирање на плодноста”.  Дали причината за порастот на проблеми со неплодност во оваа земја можеби е тоа што на жените им се даваат такви вакцини без нивно знаење и согласност?

 

Уште е ден од подмолните (и очигледно геноцидни) производи на овие анти-хипократи се ДНА вакцините кои се произведуваат сега.   Тие вакцини во себе содржат плазмиди штовсушност се затворени прстени на рекомбинантна ДНА, кои продираат  во јадрото на клетките каде што им даваат инструкции да ги синтетизираат инкодираните анти-генски протеини (8).  Така оригиналниот генетски склоп на една индивидуа, растение или животно ќе биде променет и непрекинато ќе произведува антигени кои ќе го збунуваат имунолошкиот систем.  Тие генетски промени ќе остануваат, како што се одвиваат делбите на клетките и така ќе бидат преносливи на потомството.  Тоа е ВИСТИНСКИ “печат на ѕвер”, и тоа може да доведе до изумирање и/или модификација (вклучувајќи и промени во однесување) на било која група која е третирана со тоа.

Покрај овој наведен феномен кој води до симултано слабеење на функцијата на целуларниот имунитет и хиперактивност на хуморалниот имунолошки систем, вакцините исто така содржат и други токсични супстанци кои сами по себе можат да предизвикаат и некои други штетни последици кои можат да бидат многу озбилни.  Следните состојки веќе се наведени на web-страната на  CDC (Центар за Контрола на Болести, прим.прев.)  на кој во воведниот дел е објавено следното: “Многу работи во денешниот свет, вклучувајќи ја храната и лековите, содржат хемикалии кои им се додаваат со цел да се спречи растот на бактериите и да се забави нивното расипување.“  Превод: Вие и така веќе сте отруени, па што ќе ви фали ако си додадете уште малку отров?  Одговорот на тоа прашање е дека било кој имунотоксин можи да ја одигра улогата на онаа сламка која ќе му ја скрши половината на имунолошкиот систем на некоја индивидуа и на тој начин да доведе до појава на болест.  Тоа е она каде и улогата на генетиката е клучна; т.е. во најголемиот број случаи вашите “гени” нема да предизвикаат некоја болест, туку вашите гени се тие кои ја одредуваат силата на вашиот имунолошки систем (односно, колку напади вашиот имунолошки систем може да одбие, пред да се оствари онаа критична маса, после која ќе се разболите).

Некои од дополнителните состојки на вакцините (кои се наведени и на web страната на  CDC ) вклучуваат антибиотици, желатин, алуминиум, формалдехид, моно натриум глутамат (MSG), протеини од јајца и сулфити. Така можете да добиете и антибиотици (на кои можете да бидете и алергични); алуминиум (кој кога е здружен со мртви нервни клетки кои се убиени од живата во вакцините, како што е претставено во ова видео: http://www.youtube.com/watch?v=85tgwh3HpsM, доведува до неврофибриларни пореметувања карактеристични за Алцхајмеровата болест; формалдехид (токсична канцерогена супстанцијакоја се користи за презервација на лешеви); MSG (јак ексцитоксин(9)кој, како аспартамот, може да доведе до епилептични напади, тумор на мозокот  итн.); протеин од јајца (на кој можат да се развијат анафилактични реакции опасни по живот); исулфити (уште еден токсин за кој не советуваат да не го конзумираме многу по орален пат, додека преку вакцините се вбризгува директно во телото).   Зарем овде не се работи за состојки кои се карактеристични за состојки од казан на некоја вештерка: хемикалии, организми и делови од животни?  Она што НЕ се споменува на страната на CDC е фактот дека моментално постојат 13 вакцини, (а во припрема се уште многу повеќе) кои се култивирани на ткива на абортирани човечки фетуси, (повеќе информации за тоа се достапни тука: http://www.cogforlife.org).  ТОА Е КАНИБАЛИЗАМ.

На листата од страната на  CDC:  (http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/excipient-table-2.pdf)ќе забележите дека на неа заборавиле да го наведат ethyl-mercury (соединение на жива) кое што го содржи конзервансот thimerosol,  кој е единствена состојка на вакцините на која  ‘mainstream’ медиумите му посветиле одредено внимание (иако поголемиот дел од она што тие го наведуваат на таа тема исто така може да се класифицира како дезинформација), откако експлозијата на аутизам кај децата во последнитегенерации стана очигледен доказ за штетното дејство на вакцините.  Иако научниците кои работат за медицинската мафија, со цела сила се трудат со помош на манипулација со статистики и извртување на податоци, да не убедат дека вакцините не предизвикуваат аутизам, илјадници родители имале прилика самите да гледаат како нивните деца се движат кон амбисот на аутизмот, откако примиле вакцина која ја претставувала онаа сламка која му ја скршила половината на нивниот имунолошки систем.  Без оглед на тоа што “луѓето во бели мантили“ им рекле на тие родители, тие ја знаат вистината!

Живата (која исто така е присутна и во забните пломби) е еден многу токсичен метал за кој е докажано дека предизвикува рак, а може да биде апсорбирана преку гастроинтестиналниот тракт, кожата и респираторниот тракт.  Живата е 1000 пати поотровна од оловото, а по својата токсичност се наоѓа одма до ураниумот кој се смета за најотровен метал.  Ако децата ги примат сите вакцини кои им се препорачуваат, тогаш тие во првите две години од својот живот ќе примат неколку пати поголема количина на жива од онаа која е “дозволена“ (како да постои “дозволена“ количина од некој отров).  Но, иако после конгресната расправа која ја покренал конгресменот Dan Burton (чии што внуци станале аутистични откако ги вакцинирале), FDA (AмериканскиЗавод  заЗаштита на Здравјето, прим. прев.) побарала (не им наредила) од производителите на вакцини да ги отстранат токсичните тешки метали од своите производи, живата сеуште е присутна во многу вакцини.

Иако опишаните симптоми на труење со жива се исти со оние кои се карактеристични за аутизам, мораме да напомениме дека поголемиот дел од децата кои завршуваат во пеколот на аутизмот, стигнуваат во него по примањето на ММР вакцината (тровалентна вакцина против заушки, мала сипаница и рубеола).  Таа ММР вакцина е една од неколкуте вакцини кои не содржат жива, всушност, оваа вакцина никогаш не содржела жива.  Така, овде само по себе е евидентно дека со отстранување на живата од вакцините, тие нема да станат “безбедни”.

(Тоа е всушност и причината зошто е живата единствената состојка од вакцината на која медиумите и обрнаа внимание, затоа што луѓето со читање на вакви материјали го запознаваат механизмот со кој вакцините го нарушуваат човековиот имунолошки систем, ќе го разберат и тоа дека ниедна вакцина не е сигурна и ефикасна, тогаш ќе  дојде и до една револуција на свеста, после која ќе се сруши целата градба од лаги, со  кои се заговара безбедноста и ефикасноста на вакцините).

Добра вест е дека тие БИВ (болести индуцирани од вакцини) можат да се лекуваат со помош на природни материи (особено со хомеопатија) како е тоа претставено во Хипократовиот Протокол (http://www.drcarley.com).

Тој “хируршки зафат” со помош на детоксикацијата има потенцијал да ги излекува СИТЕ горенаведени состојби наБИВ доколку се почне со детоксикација на време, а тоа е воедно и онаа вистина која ќе биде ставена на врвот на онај куп создаден од лаги (дека вакцините се безбедни и ефикасни) што понатаму ќе доведе до рушење на целиот тој куп од лаги. Така,  овој  холокауст индуциран од вакцини ( каде наместо луѓе кои се ставаат во концентрационен логор-концентрациониот логор се става во луѓето) конечно ќе се заврши. Спрема авторското мислење, ова повлекување на симптомите наболестите индуцирани од вакцини (БИВ) кај деца (особено кај аутизмот) и повлекување на симптомите карактеристични за Голфскиот синдром (Gulf War Syndrome) од кој боледуваат многу војници и кој е последица од вакцинацијата, ќе го стопира овој помор на човештвото од страна на вакцините, бидејќи повлекување на симптомите на тие болести после детоксикација сосема јасно докажува дека вакцините биле тие кои ги предизвикале проблемите.

За жал, ние веќе не можеме да се тешиме дека оваа епидемија на БИВ е само последица на некоја обична “грешка” која ја направиле некои добронамерни научници, кои по некоја случајност се нашле на овој пат. Народе, работата е мнооогу полоша од тоа… ние тука разговараме за ПРЕДАВСТВО И КРИМИНАЛ ПРОТИВ ЧОВЕШТВОТО, ЖИВОТИНСКИОТ дури и РАСТИТЕЛНИОТ СВЕТ (кој исто така  генетски го модифицираат за би и тој произведувал вакцини).

 

Доказите за тоа се :

Како што грижата во врска со зголемување на популацијата почнала да расте, и како што завршните делови на планот за воспоставување на Нов Светски Поредок почнаа со реализација, оваа лага која се нарекува вакцинација е трансформирана во едно чисто зло, откако се разбра дека овој “систем на испорака” (инjекции) може да се користи за намерно предизвикување на болести што сега се и работи врз основ на законотUS Code, Title 50, Chapter 32, § 1520 i 1524.  Тоа можете и сами да погледнете во Вашата локална библиотека.

Овај закон е присутен од  1960-те години, а последен пат е модифициран во 2000 г.  Единствен услов за спроведување на експерименти на човечки субјекти е тој  да локалните општински службеници бидат информирани 30 денови пред почетокот на некој експеримент.  Секцијата 1524 додава дека Секретарот за одбрана може во договор со Секретарот за здравство да спроведе програма за вакцинација со користење вишокот на мирновременски биолошки агенси ( пр. Оружја за масовно уништување).  Во април 2000 год. донесен е амандманот 1520 со кој се ограничува користењето на човечки субјекти за тестирање на хемиски или биолошки агенси откако еден слушател на радио програмата C Span го споменал тој закон 1999 год. што на многумина им ја откри предавничката позадина на тој закон.  Меѓутоа исклучоциte кои се додадени на  тој закон кој се води како Title 50, во поглавие 32, под точка § 1520, параграф (б) во 2000 година и кои ги одобриле нашите  предавници во Конгресот, одобруваат експериментирање врз луѓе “за какви било мирновременски намени кои се во врска со медицински,теравпевтски, агрикултурни, индустриски или научни активности” па дури и додаваат дека тие биолошки и хемиски агенси можат да се користат како средства за присила, вклучувајќи и “контрола на масовни протести”. Точка (ц) од тој закон налага дека еднa “информиранa согласност” потребена за тоа, меѓутоа, во реалноста, ниту една единствена вакцина не е испитана на долгорочни штетни последици кои таа може да ги предизвика ( вклучувајќи го и нејзин канцероген потенцијал).   Понатаму, врз основа на намерно уфрлување во вакцините на  т.н “притаени вируси”, ( вклучувајќи ги и вирусите кои ги створил човекoт со цел за предизвикување на рак, мукоплазма и ХИВ вирус ) антигени кои напаѓаат само одредени раси, и силиконски и /или ДНА микрочипови во иднина, се гледа дека само по себе некој “информиран пристанок” тука е невозможен бидејќи тоа би довело до покренување на судски спорови и подигање на тужби за сторен  воен злостор против секој јавен службеник кој е вклучен во овие криминални активности против човештвото,  со што се крши Нинбершка повелба ( која е донесена после Втора светска војна, како би се спречило варварско експериментирање на човечки суштества како што е правено во нацистичките логори). Она што на многумина не им е познато, тоа е дека по завршетокот на Втората светска војна во операцијата под име “Paperclip”, врвните нацистички научници биле донесени во САД каде што си продолжиле со работа во лаборатории како што се Brookhaven labs, Cold Spring Harbor и Plum Island. Во 1969 година, National Academy of Sciences-National Research Council (NAS-NRC) под раководство на ЦИА/ Армијата и Рокфелер, објави дека за 10 милиони долари е можно да се спроведе еден програм во кој ќе се продуцираат нови инфективни микроорганизми (ХИВ), кои ќе бидат отпорни на имунолошки и терапевтски процеси врз кои е засновано одржувањето на релативно здравје на секое човечко суштество.  Да, народе, тоа е она каде што се вложуваат  парите од данокот кој го плаќате. Меѓутоа тоа не е сѐ…. има и полошо.

Др. James R. Shannon, бивш директор на Националниот институт за здравје (the National Institute of Health) во декември, 2003 год. изјави дека  “единствена безбедна вакцина е онаа која што никогаш не била употребена”.  Меѓутоа, онаа вистина која ќе одекне како еден пукот, ширум светот и која ќе доведе до остварување на оној степен на свест кој е потребен за да би се стопирал холокаустот против човештвото познат како вакцинација, ќе биде таа дека вакцините не само што не се безбедни и ефикасни, туку тие се едно оружје за масовно уништување, кое му се наметнува на човештвото во име на здравјето, додека во суштина се работи за започнување на еден геноцид и воспоставување на нов светски поредок.  Вториот дел од овој геноциден план може да започне секој момент со активирање на законскиот акт Model State Health Emergency Powers Act откако ќе се режира наредниот  ‘терористички напад’ со помош на користење на некои биолошки агенси. “Свинскиот грип” очигледно е дека наскоро ќе биде искористен како оправдување за инокулација на луѓето, судејќи според предвидувањата за избивање на пандемија која медиумите секојдневно ја пренесуваат.  На луѓето, малку им е познат фактот дека пандемијата на шпанска треска во 1918 година, била предизвикана со помош на вакцини кои им биле давани на војниците во Првата светска војна, како што е наведено на 28 страница од книгата  Vaccination the Silent Killer, која ја напишале Ida Honorof и E. McBean.

Предавниците од Конгресот во Вашингтон кои се претставуваат како “народни слуги” прават се што е во нивна моќ за да го обезбедат донесувањето на законот “Кодекс”,  на основа на кој природните препарати, како што се оние кои се користат во Хипократовиот протокол, ќе мораат да се издаваат на рецепт.  Веројатно медиумите не ви кажале ништо за тоа?  Ве молам да ја посетите web-страната на John Hamill од здружението International Alliance for Health Freedom (кој се излекувал од шизофренија со помош на тие природни препарати, после што својот живот го посветил на спречување на Кодексот да стапи во сила).  Неговата web-страна е на следнава адреса: http://www.iahf.com.

 

Луѓе, разбудете се додека не е касно… сега е времето да се сруши овај куп од лаги.  Ве молам раширете ги овие информации на сите кои ги познавате… Ние ќе направиме тоа да се случи!!! Сега е време да се престане со кастрење на гранките и да се посвети внимание на самиот корен на ова зло!

 

(…)

Доколку народот води, “лидерите” ќе го следат. МОЛЧЕЊЕТО ЗНАЧИ ОДОБРУВАЊЕ.

Литература:

[1] IMMUNOLOGY by Ronald D. Guttman, MD, Professor of Medicine, McGill University, et. al., (ISBN # 0-89501-009-7), 1983.

[2] Pathologic = pertaining to or caused by disease

[3] Auto antibodies = antibodies produced by the body that attacks its own tissues.

[4] Reagin = antibody of a specialized immunoglobulin class (IgE) which attaches to tissue cells of the same species from which it is derived, and which interacts with its antigen to induce the release of histamine and other vasoactive amines.

[5] A nosode is a homeopathically prepared remedy, made from a disease or a pathological product. Nosodes are used in the same way as vaccines; they sensitize the body, prompting the immune system to react (and detox, or eliminate, the offending agent). However, as they are extremely dilute and oral in application, they do not lead to the corruption of the immune system caused by inoculation with disease.

[6] IMMUNOLOGICAL ADJUVANTS AND VACCINES edited by Gregory Gregoriadis, Anthony C. Allison and George Poste, NATO ASI Series, Series A: Life Sciences Vol. 179, (ISBN 0-306-43386-9), 1989, Plenum Press, New York.

(Human chorionic gonadotropin = the hormone produced when women first become pregnant)

[7] Melanocytes = melanin producing cells in skin

[8] “GENETIC VACCINES”, Scientific American, July 1999, pgs 50-57 @ p. 52, which can be reviewed at http://sciamdigital.com/index.cfm?fa=Search.ViewSearchForItemResultList (if you pay the $7.95 fee). Put “Genetic Vaccines” in the search engine.

[9] Excitotoxins are usually amino acids, such as glutamate and aspartate. These special amino acids cause particular brain cells to become excessively excited, to the point they will quickly die. Excitotoxins can also cause a loss of brain synapses and connecting fibers. Food-borne excitoxins include such additives as MSG and aspartame, both toxic substances approved for use in humans by the FDA (Fraudulent Drug Administration).

[10] “color of law” = the appearance or semblance, without the substance, of legal right. Misuse of power, possessed by virtue of state law and made possible only because wrongdoer is clothed with authority of state, is action taken under “color of state law”. Atkins v. Lanning, D.C.Okl., 415 F.Supp. 186, 188.

Action taken by private individuals may be “under color of state law” for purposes of 42 U.S.C.A. § 1983 governing deprivation of civil rights when significant state involvement attaches to action. Wagner v. Metropolitan Nashville Airport Authority, C.A.Tenn., 772 F.2d 227, 229.

Acts “under color of any law” of a State include not only acts done by State officials within the bounds or limits of their lawful authority, but also acts done without and beyond the bounds of their lawful authority; provided that, in order for unlawful acts of an official to be done “under color of any law”, the unlawful acts must be done while such official is purporting or pretending to act in the performance of his official duties; that is to say, the unlawful acts must consist in an abuse or misuse of power which is possessed by the official only because he is an official; and the unlawful acts must be of such a nature or character, and be committed under such circumstances, that they would not have occurred but for the fact that the person committing them was an official then and there exercising his official powers outside the bounds of lawful authority. 42 U.S.C.A. § 1983.

(The above definitions are from Black’s law dictionary, 6th edition, pgs. 265-266)

The author wishes to thank Mr. Chris Barr for his invaluable additions and editorial assistance in the writing of this document; and Meryl Dorey of the Australian Vaccination Network, Inc., whose additions for the publication of this paper in their magazine Informed Choice in Australia have also been invaluable.

—————————————————————————————————————-

http://www.cdc.gov/od/ophr/cdcra/comments.htm

(please note this link no longer works, it has been disabled by the CDC)

http://web.archive.org/web/20061206010722/http://www.cdc.gov/od/ophr/cdcra/comments.htm

 

 

 

Превод: Светлана
Извор:http://www.galaksija.com/planeta/vakcine_genocid.htm

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s