Здружение на граѓани “Епилепси” – Писмо за поддршка за укинување на присилната вакцинација во Р.Македонија

say no to mandatory vaccines

Ние, Здружението на граѓани Епилепсина заболени од Епилепсија целосно ја поддржуваме Иницијативата за поведување постапка за оценување на уставноста на: – член 33 став 2, член 67 точка 6 од Законот за заштита на населението од заразни болести (,,Службен весник на Република Македонија,, број 66/2004, 139/2008 и 99/2009), – член 30-а став 5 алинеја 1 од Законот за заштита на децата (,,Службен весник на Република Македониа,, број 98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/205, 98/2008, 107/2008, 83/2009, 156/2009 и пречистен текст 170/2010) и – член 46 став 2 од Законот за основното образование (,,Службен весник на Република Македонија,, број 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012 и 24/2013), поднесена до Уставниот Суд на Република Македонија од група родители.

 

Односно, сметаме дека, вакцинацијата не треба да биде пропишана со Закон да биде задолжителна и да  биде ригорозна, пропишана со високи глоби, а уште помалку да биде предмет на дискриминација и омаловажување, туку, таа да биде право на слободен избор на секој родител, впрочем како што е тоа случај во вкупно 19 Европски држави.

 

 

Здружение на граѓани Епилепси

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s