Вакцинацијата е право на избор ! (Vaksinimi është e drejtë e zgjedhjes ! )

justice-statue

Право на слободен избор во Македонија, во правна смисла, постои. Кој и да ви каже поинаку, каде и да го слушнете тоа, каде и да го прочитате, имајте на ум дека нивната цел секогаш ќе биде да ве збунат, за да самите не ги проверите законите и со тоа да ги откриете своите права. Најосновниот закон кој ни го дава правото на избор е Законот за заштита на правата на пациентите.

Во членот 4 јасно е наведено дека вакцинирањето е медицинска интервенција.

Дали ќе прифатите медицинска интервенција, за вашето дете, е ваше право. Вие избирате. Членот 14 и 15 од истиот закон, ни го дава тоа право. Но тоа право не треба некој да ни го дава, ние тоа право како родители го имаме, и никој не може да ни го ограничи. Tиe се плашат самите вие да не почнете да ги читате законите.

Членот 5 од Меѓународниот договор, Конвенцијата за заштита на човечките права и достоинството на човечкото суштество во однос на примената во биологијата и медицината гласи „ Интервенција во областа на здравството може да се изврши единствено кога засегнатото лице доброволно ќе се согласи на тоа, врз основа на дадена информација“. Колку и да сакаат да менуваат закони, секогаш тие ќе бидат правно дерогирано, а ние секогаш ќе имаме право на избор, секогаш тие закони само ќе останат на хартија, зошто tиe не можат да го сменат членот 118 од Уставот, а тој е јасен „ Меѓународните договори што се ратификувани во согласност со Уставот се дел од внатрешниот правен поредок и не можат да се менуваат со закон. “.

Сакаат да ве убедат дека за во градинка потребно е вашите деца да имаат примено вакцини, тоа е голема лага,според членот 60 став 8 до Законот за заштита на децата, „Родителите се должни при приемот на детето во градинката да приложат потврда од матичниот лекар за здравствената состојба на детето односно наод и мислење од соодветна стручна институција за дете со пречки во менталниот развој или телесна попреченост“, и ништо повеќе .

Tие го знаат тоа, и затоа не сакаат да ви ја кажат вистината. Не се плашете, уписот на вашето дете не смеат да го одбијат. Знаејќи дека не можат да го сменат законот, што направија, Министерството за здравство донесе упатства и препораки и им го испратиле на градинките. Мислат дека тие упатства и препораки, се над законот, над Уставот, над меѓународните договори. Но тоа не е така. Тоа е директна дискриминација. Дискриминацијата е кривично дело. Тоа сакаме да им го кажеме, ние си ги знаеме нашите права и ние ќе ги искористиме тие права. Бидете упорни и остварете си ги вашите права.

Членот 46 ставот 2 од Законот за основно образование вели дека „ При запишувањето на детето во прво одделение родителот е должен да достави потврда за примените задолжителни вакцини за детето, издадена од надлежна здравствена установа„. Се вели дека требало потврда, но никаде во законот не вели, колку вакцини треба да има напишано во таа потврда, 1, 2, 4 или ниедна вакцина. Ние ќе им ја однесеме таа потврда, но колку вакцини ќе има напишано во таа потврда, ние одлучуваме, зошто ние имаме право на избор.

Во истиот член 46 ставот 3 вели дека„Основното училиште е должно да ги опфати учениците од својот реон.“. Можете да слушнете дека не можат да ве одбијат запишувањето на вашето дете во училиште.

Согласно членот 44 од Уставот на РМ, основното училиште е задолжително, тоа вас не можат да ви го оспорат. Не можат да не го запишат вашето дете, колку и да го сакале тие тоа. Tие колку и да сакаат не можат да ја сменат, Универзалната декларација за човековите права на Обединетите нации, Конвенцијата за правата на детето. Не можат да ги сменат пресудите што ги има донесено судот во Стразбур, кој вели дека секој има право на пристап до образовните институции. Не се плашете од нивните зборови, тие се празни. Не можат да го одбијат приемот на вашето дете во основно училиште.

Кога ќе се родат нашите деца, сакаат да ги вакцинираат, за надоместок за трето дете требало да бидат вакцинирани. Ако сакаме да ги запишеме во градинка, повторно сме морале да им дадеме вакцини. За училиште повторно ни велат дека сме морале да примат вакцини. Зарем се тоа нивни деца, за да ни кажуваат, што и како да правиме со нив. Тоа се наши, деца, кој ние ги имаме доведено на овој свет и ние знаеме што е најдобро за нив. Нека го препрочитаат законот за заштита на децата. Нека видат како законот ја дефинира дискриминацијата. Нивната дискриминација е кривично дело. Ние го знаеме тоа. За да ги заштитиме нашите деца, ние ќе ги користиме сите законски права што ги имаме на располагање за да ги одбраниме нашите деца од нив.

На наша страна се и законот за заштита на децата, законот за заштита и спречување на дискриминација, кривичниот законик.

Ќе ја споменам Конвенција за работниците со семејни обврски, ратификувана во Македонија уште во 1991 година. Државата треба да ги почитува своите обврски, која самата си ги има превземено. Нивната дискриминација нема да помине, зошто ние ја препознаваме, а правото секогаш ќе биде на наша страна.

Да не ги заборавиме судовите, да ги потсетиме и нив, дека согласно АМАНДМАНОТ 25 на Уставот, Судовите судат врз основа на Уставот и законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот.

Согласно Законот за судовите, член 18 став 4 „ судот во конкретните случаеви во своето работење му дава предимство на меѓународниот договор.

Најважно од се, да не заборавите, тие се плашат од законите, знаат дека Уставот, законите и меѓународните договори, се на наша страна. Знаат дека не можат да ги сменат и наместо силата на правото, они го користат правото на силата. Аристотел напишал, законот е разум, ослободен до страста. Нивната присилба да ги полнат нашите деца со отрови, нема никогаш да биде прифатена од нас, зошто ние си ги знаеме нашите права, НИЕ знаеме дека имаме право на избор.

Време е во оваа држава сите (заради ИЛЈАДНИЦИТЕ семејства,повторувам ИЛЈАДНИЦИТЕ ,а не како пропагандата која ја шират по медиумите за нивниот мал број,кои ме контактираат секојдневно за правна помош со нивните случаи на деца оштетени од вакцини ), СИТЕ политичари,судии,доктори и официјални лица да ПРЕСТАНААТ да се однесуват како да во државава да постои само ЕДЕН закон а тоа е законот за заштита на населението од заразни болести ! Господа ПОСТОЈАТ многу други закони,конвенции и УСТАВОТ кој ги штити граѓаните и нивните права како пациенти ! УСТАВОТ кој е над сите можни други легислативи,господа ! Не го почитувате најсветото право ! Правото на информирана согласност од пациентот за било која медицинска интервенција врз него или неговите деца !
Сега и овде престанува вашиот игнорантски однос ЗА ВАШИТЕ ДОЛЖНОСТИ ! Кои некои семејства прескапо го платиле Со животите на сопствените деца ! Во породилиште нема повеќе рутински да ги вакцинирате новороденчината, Не без дозвола од родителите. Постојат и други закони по кои ќе одговарате за таквото криминално следење на наредби,газејки по сите морални и пишани закони ! Уцените мора да запрат,господа третото дете јасно и гласно ви порачуваме дека не престанува да биде трето дете доколку не е вакцинирано ! Што значи тоа дека за пари ги принудувате родителите да постапуваат против својата совест ? Знаете ли како се вика тоа и каков тежок криминал е ? Знаете ли дека сме водечка земја од европа по случаи во судот за човекови права во Стразбур ?! Со ваквото галопирачко кршење на човековите права од СИТЕ институции во оваа држава случаите само ќе се зголемуваат !
Последните уцени за кои плативте на медиумите за тешката пропаганда да ја шират врз населението за запишувањето на невакцинираните деца во градинка или школо е вашиот најголем преседан ! Со тој последен потег сами се турнавте во бездната,покажавте јасно дека државата наместо да ги штити сопствените граѓани таа нив им е најголем крвник,уценувач и угнетувач ! За ваквиот криминал тешко ќе одговарате !
Време е да го избришете членот 33 од законот за заштита на нас од заразни болести ! Затоа што посекако тој ПРАВНО Е НЕВАЖЕЧКИ !

(Текстот е дел од програмата  на мирниот едукативен родителски собир одржан на 10 Мај 2015 год.)

Vaksinimi është e drejtë e zgjedhjes !

E drejta e zgjedhjes në Maqedoni, ne aspekt juridik, egziston. Kushdo t’ju thotë të kundërtën, kudo të dëgjoni apo të lexoni, kini parasysh se qëllimi i tyre është t’ju mashtrojnë, që mos filloni vetë të lexoni ligjet dhe në atë mënyrë të zbuloni të drejtat e juaja.
Ligji themelor që na jep të drejtën e zgjedhjes është Ligji për mbrojtjen e pacientëve. Neni 4 qartë thekson se vaksinimi paraqet intervenim mjeksor. Nëse do pranoni intervenim mjeksor ndaj jush apo ndaj fëmijes tuaj, eshte e drejta juaj. Ju zgjedhni. Neni 14 dhe 15 i po të njëjtit ligj ju jep atë të drejtë.
Neni 5 i Marrëveshjes Ndërkombëtare, Konventës për mbrojtjen e te drejtave te njeriut dhe dinjitetin njerëzor në  zbatim te medicinës dhe biologjisë thekson: “intervenimi në fushën e mjeksisë mund të  kryhet vetëm në rast se personi në fjalë në mënyrë vullnetare pajtohet me të, në bazë te informacionit të dhënë”. Sado që të dëshirojnë të ndryshojnë ligjet, ato do të jenë juridikisht të deroguara, kurse ne gjithmonë do të kemi të drejtën e zgjedhjes, sepse ata nuk mund ta ndryshojnë nenin 118 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, i cili është i qartë: “Marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara në pajtim me Kushtetutën janë pjesë e legjislacionit të mbrendshëm dhe nuk mund të ndryshohen me ligj.
Duan t’ju bindin se për regjistrim të fëmijës tuaj ne kopsht nevojitet pranim i vaksinave, ajo është gënjeshtër e madhe.
Sipas nenit 60 alinea 8 e ligjit për mbrojtje të femijëve “prindërit janë të obliguar, me rastin e regjistrimit të fëmijës në kopsht, të dërgojnë vërtetim mjeksor nga mjeku amë, për gjendjen e përgjithshme të femijës, gjegjësisht, mendim nga institucioni kompetent ne rastet e fëmijëve me të meta mendore apo hendikep fizik” dhe asgjë më shumë.
Ata e dijnë këtë, prandaj dhe nuk j’ua thonë të vërtetën, sepse nuk mund të refuzojnë pranimin e fëmijës tuaj ne kopsht.
Në pamundësi për ndryshimin e ligjeve, Ministria e shëndetësisë solli udhëzime dhe rekomandime te cilat i dërgoi deri tek kopshtet, për mospranimin e fëmijëve të pavaksinuar . Mendojnë se këto udhëzime janë mbi ligjin, mbi Kushtetutën, mbi marrëveshjet ndërkombëtare, por nuk është ashtu. Ky është diskriminim!
Diskriminimi është vepër penale. Këtë duam t’ua bëjmë të ditur. Ne i njohim të drejtat tona dhe do i përdorim ato të drejta. Realizoni të drejtat e juaja!
Neni 46 alinea 2  e Ligjit për arsim fillor thotë se “Gjatë regjistrimit të fëmijës në klasë te parë, prindi është i detyruar të dorëzojë vërtetim për vaksinat e pranuara obligative, i dhënë nga institucioni shëndetësor kompetent”, thuhet se duhet të dorëzohet vërtetim por jo sa vaksina duhet të përmbajë ai vërtetim, 1,2,4 apo asnjë vaksinë. Ne atë vërtetim do ta dorëzojmë, por sa vaksina do të jenë të evidentuara në atë vërtetim, ne do të vendosim, sepse kemi të drejtën e zgjedhjes.
Alinea 3 e të njejtit nen (46) thotë se “Shkolla fillore eshtë e obliguar ti pranojë nxënësit e rajonit të vetë”. Besoni, ata nuk mund të refuzojnë pranimin e fëmijës tuaj në shkollë.
Në pajtim me nenin 44 të Kushtetutës së R.M, shkollimi fillor është i detyrueshëm. Kjo paraqet obligim për shkollën dhe të drejtë arsimimi për fëmijët tuaj.
Nuk mund të refuzojnë regjistrimin e fëmijes tuaj në shkollë, sado të dëshirojnë, sepse ata nuk mund ta ndryshojnë Deklaratën Univerzale të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, Konventën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, e as vendimet e Gjykatës në Strazburg, të cilat akte garantojnë te drejtën e shkollimit për te gjithë.
Kur lindin fëmijët tanë ata duan t’i vaksinojnë, për ndihmë për fëmijën e tretë na kushtëzojnë ti vaksinojmë, për regjistrim në kopsht dhe shkollë përsëri kërkojnë t’i kemi vaksinuar. E gjitha kjo pa asnjë mbështetje ligjore.
Diskriminimi i tillë që kryhet mbi fëmijët tanë paraqet vepër penale.Ne jemi në dijeni për këtë gjë dhe do shfrytëzojmë të gjitha rregullat juridike për realizimin e të drejtave tona, duke filluar nga ligji për mbrojtje të fëmijëve, ligji për mbrojtje dhe parandalim të diskriminimit, ligji penal etj.
Të mos i harrojmë edhe gjykatat, t’i përkujtojmë se në pajtim me Amandamentin 25 të Kushtetutës, gjykatat gjykojnë në bazë të Kushtetutës, ligjeve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara në pajtim me Kushtetutën.
Sipas nenit 18 alinea 4 nga ligji për gjykatat “gjyqi në rastet konkrete i jep përparësi marrëveshjes ndërkombëtare”.
Ka ardhur koha, për hir të mijëra familjeve që çdo ditë më drejtohen për ndihmë juridike rreth rasteve të tyre me fëmijë te dëmtuar prej vaksinave, që të gjithë politikanët, mjekët, gjykatësit dhe personat e tjerë të ndalojnë te sillen sikur në këtë shtet ekziston vetem ligji për mbrojtje nga sëmundjet ngjitëse. Të nderuar, ekzistojnë edhe shumë ligje, Konventa, por mbi të gjitha Kushtetuta si akti me i larte ligjor, i cili na garanton të drejten e zgjedhjes. Nuk na e respektojnë të drejtën më hyjnore, të drejtën për informim të pacientit para ndërmarjes së veprimeve mjekësore mbi të apo mbi fëmijët e tij.
Këtu përfundon sjellja juaj injorante rreth obligimeve të juaja! Sjellje të cilën disa familje e paguan me jetën e femijës së tyre. Në neonatologji nuk do të vaksinoni më foshnjat pa lejen e prindërve!
Kërcënimet duhet të ndalen! Femija i tretë vazhdon të mbetet fëmijë i tretë pa marë parasysh statusit vaksinal. Ç’do të thotë se nuk mund t’i kushtëzoni prindërit të veprojnë kundër bindjes së tyre, per hir të ndihmës finansiare e cila gjithsesi u takon me ligj! A jeni në dijeni të faktit se çfarë vepre paraqet dhunimi i tillë?
Propaganda që zhvilluat nëpër media rreth mospranimit në shkollë të femijëve të pavaksinuar ishte e pa
precedentë!
Kërkojmë abrogimin e nenit 33 alinea 2 e Ligjit për mbrojte nga sëmundjet ngjitëse, sepse gjithsesi në aspekt juridik është i pavlefshëm!

One thought on “Вакцинацијата е право на избор ! (Vaksinimi është e drejtë e zgjedhjes ! )

  1. Jas se povikav na ovie clenovi od pravoto za zastoita na pzcientite i na sud mi rekoa deka ne ” pali” ovoj zakon… jas navistina ne znam togas zosto postoi… sega posigurno ke izlezan na sud sledniot pat.. Blagodaram Lisa Bauta !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s