Јавен допис до сите основни училишта во Македонија во врска со министерското лудило: теренска вакцинација

Почитувани,

Поради најавата на Министерството за здравство дека ќе врши теренска вакцинација во основните училиште, сакаме да ви укажеме на определени законски прописи, кои се должни да ги почитувате, а во однос на вакцинацијата на деца во основните училиште.
Родителот е тој што одлучува, дали ќе го вакцинира неговото дете, и со која вакцина. Родителското право, пред се, е природно право. Законот за семејство во членот 45 став 1, само го потврдува фактот дека родителското право му припаѓа подеднакво на таткото и мајката. Тие се тие, кои одлучуваат дали нивното дете  ќе се вакцинира, со која вакцина, и кога.
Поради тоа, согласно член 5,6,7,14 и 15 од Законот за заштита на правата на  пациентите, родителите се тие што одлучуваат дали и кога ќе се изведе врз нивното дете определена медицинска интервенција, вклучувајќи ја и вакцинацијата, односно имунизацијата.
Вработените во основните училишта, потребно е истото да го знаат, и да го почитуваат. Ниеден вработен во основните училишта не смее да им застане на патот на родителите, и не смеат да постапат спротивно на одлуката на родителите, а во однос на нивното дете.
Поради тоа, вработените во основните училишта се должни да ги известат родителите кога ќе се врши теренска вакцинација во нивните училишта, а се со цел родителите да можат навремено да ги искористат своите законски права, а се со цел да можат навремено да одлучат дали ќе ги вакцинираат нивните деца. Исто така, Вработените во основните училишта, доколку од било кои причини не успеале да го известат родителот, дека во нивното основно училиште ќе се врши вакцинација, потребно е да спречат во децата да се вбризгуваат вакцини, односно да се вакцинираат, бидејќи родителот e тој, единствено кој може да даде или да не даде дозвола неговото дете да се вакцинира.
Апелираме до сите вработени, најпрвин, доколку се изврши теренска вакцинација во нивното основно училиште, да ги известат родителите, дека во нивното основно училиште ќе се врши вакцинација, и понатаму да ги следат инструкциите дадени од страна на родителите, односно доколку вработените во основно училиште не добијат дозвола од страна на родителите, да им укажат на лицата кои дошле во нивните училишта да вакцинираат, се додека не добијат експлицитна дозвола од родителите, вакцинација, во нивните училиште врз децата, не може да се изврши.
Било какво спротивно однесување, не е само морално казниво, туку и законски. Повеќе од потребно е основното училиште да има во предвид дека било какво дејание, кое е спротивно на одлуката на родителот, е кривично дело, за кое вработените може да одговараат, согласно Кривичниот законик на Република Македонија, со казна затвор која може да достигне до и повеќе од 10 години. Во конкретниот случај, вработените одговараат за Повреда на рамноправноста на граѓаните, понатаму, Злоупотреба на службената положба и овластување и Несовесно работење во службата, казниво по  член 137,353 и 353-в од Кривичниот законик на Република Македонија.

 

Со почит,

Здружение на граѓани за заштита на човековите права
“ Здравје со игла не влегува“

Letër publike për të gjitha shkollat fillore në Maqedoni në lidhje me çmendurinë ministrore: vaksinimi në terren

 

Të nderuar,
Për shkak të njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë që vaksinimi në terren do të kryhet në shkollat fillore, duam që të ju potencojmë disa rregulla ligjore të caktuara të cilat ju jeni të detyruar t’i respektoni dhe që kanë të bëjnë me vaksinimin e fëmijëve në shkollat fillore. Prindi është ai që vendos, nëse do të vaksinojë fëmijën e tij dhe me cilën vaksinë.
E drejta prindërore, mbi të gjitha, është një e drejtë natyrore. Ligji për familjen në nenin 45 paragrafi 1 vetëm se e konfirmon faktin se e drejta prindërore i përket në mënyrë të barabartë babait dhe nënës.
Ata janë ata që vendosin nëse fëmija i tyre do të vaksinohet, me cilën vaksinë dhe kur. Prandaj, në pajtim me nenin 5, 6, 7, 14 dhe 15 të ligjit për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve, prindërit janë ata që vendosin nëse dhe kur fëmija i tyre do t’i nënshtrohet një ndërhyrje të caktuar mjekësore, duke përfshirë edhe vaksinimin a imunizimin. Punonjësit e shkollave fillore duhet të njohin dhe respektojnë të njëjtën gjë.
Asnjë punonjës i shkollës fillore nuk duhet të pengojë prindërit dhe nuk duhet të veprojë në kundërshtim me vendimet e prindërve në lidhje me fëmijën e tyre. Prandaj, punonjësit e shkollave fillore janë të detyruar të njoftojnë prindërit e tyre kur të kryhet vaksinimi në terren në shkollat e tyre, në mënyrë që prindërit të jenë në gjendje të përdorin të drejtat e tyre ligjore në kohën e duhur dhe me kohë të vendosin nëse do të vaksinojnë fëmijët e tyre.
Gjithashtu, punonjësit e shkollave fillore, nëse për ndonjë arsye nuk e kanë njoftuar prindin se vaksinimi do të kryhet në shkollën fillore, janë të detyruar të pengojnë injektimin e vaksinave te fëmijët, domethënë të mos vaksinohen, për shkak se prindi është ai, i vetmi që mund të japë ose mos të japë leje fëmija i tij për t’u vaksinuar.
Apelojmë te të gjithë punonjësit, së pari, nëse kryhet vaksinimi në terren në shkollën e tyre fillore, të informojnë prindërit e tyre, se në shkollën e tyre fillore do të kryhet vaksinimi dhe kështu të vazhdojnë të ndjekin udhëzimet e dhëna nga prindërit, e në qoftë se punonjësit në shkollën fillore nuk marrin leje nga prindërit, duhet t’u tërheqin vërejtjen njerëzve që kanë ardhur në shkollat e tyre për të vaksinuar, për aq kohë sa nuk marrin leje të qartë nga prindërit e tyre, në shkollën e tyre, vaksinimi për fëmijët, nuk mund të kryhet.
Çdo sjellje e kundërt nuk është vetëm moralisht e dënueshme, por edhe ligjërisht. Është më se e domosdoshme që shkolla fillore të mbajë parasysh se çdo veprim që është në kundërshtim me vendimin e prindit është një vepër penale për të cilën punonjësit mund të përgjigjen, në pajtim me Kodin Penal të Republikës së Maqedonisë, me dënim me burg që mund të arrijë deri në 10 vjet e më shumë.
Në rastin konkret, punonjësit përgjigjen për Shkelje të barazisë së qytetarëve, Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizimit dhe Punës së papërgjegjshme në zyrë, të dënueshëm sipas neneve 137, 353 dhe 353-c të Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë.
Me respekt, Asociacioni qytetar për mbrojtjen e të drejtave të njeriut
Здравје со игла не влегува: “Shëndeti me gjilpërë nuk hyn

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s