Др. Слаѓана Велков – Писмо за поддршка за укинување на присилната вакцинација во Македонија

   ВАКЦИНАЦИЈАТА – НАЈОПАСНА МЕДИЦИНСКА ПРАКСА  ВО ИСТОРИЈАТА НА КЛАСИЧНА МЕДИЦИНА !   Вакцините не штитат, туку предизвикуваат болести! Додека работев како доктор во Кувајт, забележав дека на пациентите на кои им препишувам некаков лек, се враќаат после неколку седмици со други симптоми – оние кои биле наведени како негативно дејство од тој лек. Кога…

Вакцинацијата е право на избор ! (Vaksinimi është e drejtë e zgjedhjes ! )

Право на слободен избор во Македонија, во правна смисла, постои. Кој и да ви каже поинаку, каде и да го слушнете тоа, каде и да го прочитате, имајте на ум дека нивната цел секогаш ќе биде да ве збунат, за да самите не ги проверите законите и со тоа да ги откриете своите права. Најосновниот…

Др. Билјана Бакева – Писмо за поддршка за укинување на присилната вакцинација во Македонија

  Иницијативата за укинување на задолжителното вакцинирање на децата на македонските родители е во етички и здравствен поглед сосема оправдана. Секоја медицинска интервенција администрирана без доброволно учество на поединецот е грубо кршење на човековите права и фундаменталната медицинска етика, a со немањето право на избор е и директно спротивна на одредбите на Уставот на Република…

Здружение на граѓани “Епилепси” – Писмо за поддршка за укинување на присилната вакцинација во Р.Македонија

Ние, Здружението на граѓани Епилепсина заболени од Епилепсија целосно ја поддржуваме Иницијативата за поведување постапка за оценување на уставноста на: – член 33 став 2, член 67 точка 6 од Законот за заштита на населението од заразни болести (,,Службен весник на Република Македонија,, број 66/2004, 139/2008 и 99/2009), – член 30-а став 5 алинеја 1…

Др. Сузана Јовчевска – Писмо за поддршка за укинување на присилната вакцинација во Р.Македонија

  Во овој смог од контрадикторни  информации кои секојдневно ги бомбардираат родителите, можам да кажам дека да се биде родител во денешно време, не е лесно.  Од една страна, присила за вакцинирање за да се искоренат епидемиите, од  друга страна постојано застрашувачки информации за епидемии од болести за кои децата се вакцинирани. Од една страна,…

Др.Марија Станковиќ – Писмо за поддршка за укинување на присилната вакцинација во Р.Македонија

          Човекот е одговорен, т.е заслужен само за она што е настанато под влијание на неговата свесност и слободна волја, односно на она што е предмет на волната одлука и избор. Тргнувајќи од начелата на хуманоста, а следствено на тоа и од еден од најзначајните етички принципи и вредности во медицината –…

Др.Стевчо Донев – Писмо за поддршка за укинувањето на присилната вакцинација во Република Македонија

Се прашувам, која е научната основа на присилната вацинација, претењето со казни кои се далеку поголеми од просечната плата на еден македонец? Дали во една држава која претендира да биде и се претставува за демократска држава, едно министерство треба да се служи со методите кои подсеќаат на методите на инквизицијата од средниот век или треба…