Состојки на вакцините и нивните познати нус појави

  Од неодамна постои голема загриженост во врска со вакцините коишто им се даваат на децата и несаканите последици коишто тие можат да ги предизвикаат. Особено нагласена е врската помеѓу вакцините во раното детство и аутизмот. Оваа статија содржи список на состојки за коишто се знае дека вакцините ги содржат и несаканите последици коишто тие…