Вакцините не само што се неефикасни, туку се и причина за многу болести и предизвикувачи на епидемии

Следниот доказ покажува дека вакцините не само што не се ефикасни за да се спречи болеста за која се наменети, всушност, тие се причината за создавањето на многу од нив. Се надевам дека ќе одвоите време да го прочитате овој натпис кој е поконцизен од другите пред се заради здравјето на вашите деца како и…

Др.Марија Станковиќ – Писмо за поддршка за укинување на присилната вакцинација во Р.Македонија

          Човекот е одговорен, т.е заслужен само за она што е настанато под влијание на неговата свесност и слободна волја, односно на она што е предмет на волната одлука и избор. Тргнувајќи од начелата на хуманоста, а следствено на тоа и од еден од најзначајните етички принципи и вредности во медицината –…